Search form

ROMANOS 10

1Ẕí'na'do' ka', da' žak ḻaža'a, na' da' ẕnnabla' Dios gone' chegak benách Israel ka', naken gone' ga yelágake'. 2Ẕzoa lia' chégake', dot ḻáže'gake' že' ḻáže'gake' Dios, san kege ḻen yeḻa' žejní'il ḻi ḻaže'. 3Bi nnézgekle' kan žon Dios, žonze' ga nakžo chawe' ḻawe' Ḻe', san žénegekle' gon kwíngake' chawe' ḻaw Dios žakze chégake', na' bi nníta'gake' gax̱jw ḻaže' ḻaw Dios nich gak gone' Ḻe' ḻégake' chawe' ḻawe' Ḻe'. 4Beyóž ben Benne' Criston' da' žénele gon da' bchi'le Moisés gonžo. Ben benne' Criston' ga gak yeyakgak yógo'te benách ka' chawe' ḻaw Dios, benne' ka' chejḻé'gake' chie' Ḻe'.

5Kan nak che no benne' cha' yeyake' chawe' ḻaw Dios dan' žone' kan ẕnna x̱tiža' Dios, bzoj Moisés da' ẕnnan ki: “Bennen' gone' dot kan ẕnna x̱tiže'e, soe' nbane' dan' žone' ki.” 6Na'a, kan nak che no benne' yeyake' chawe' ḻaw Dios dan' žejḻi'e chie' Ḻe', ẕnnan ki: “Bi nno' ḻo yichj ḻaẕdo'o, bi nno': ¿Noẕkze benne' kwene' ya'abá che Dios? (dan' naken: nich gone' ga yetj Benne' Criston'), 7na' bi nno': ¿Noẕkze benne' yetje' gan de latje che benne' gat ka'? (dan' naken, nich gone' ga kwen Benne' Criston', na' yežoje' ḻo yeḻa' got).” 8Na'a, ¿biẕkze ẕnnan? Ki ẕnnan: “Gawze gan zo' zoakze x̱tiža' Dios. Ḻo žo'o, na' ḻo yichj ḻaẕdo'o zoa x̱tiže'e na'.” Da' ni naken diža' che da' žejḻe'žo che Dios dan' ẕchaḻjton', na' ẕnnato': 9“Cha' da' ẕnno' nak bian' Jesusen' nake' X̱ano', na' cha' žejḻi'o dot ḻažo'o Dios besbane' Ḻe' ḻo yeḻa' got, yeló' le'.” 10Ḻo yichj ḻáẕdo'žo žejḻe'žo che Jesusen' nich yeyakžo chawe', na' ni'a che da' ẕchaḻjžo, ẕḻoe'elžo dan' nak Jesusen', Benne' Criston', chežo nich yelažo.

11Nyejw ḻe'e yiche la'y da' ẕnnan: “Bi yedoé'egekle yógo'te benne' ka' žejḻé'gake' chie' Ḻe'.” 12Dios, tḻebe kan že' ḻaže'e benne' judío ka', na' benne' zi'to' ka', benne' ka' nníta'gake' dot yežlyó nga, dan' X̱anžo na'kze nake' X̱angak yógo'tegake', na' nápḻi'e bi da' wneẕjwe' chegak yógo'te benne' ka' ẕnnábgekle' Ḻe'. 13Kan nak da' ni nyejw ḻe'e yiche la'y da' ẕnnan: “Yelagak yógo'te benne' ka' wḻížgake' La X̱anžon'.” 14¿Nakx̱ gak wḻížgake' Ḻe' cha' bi žejḻé'gake' chie' Ḻe'? ¿Nakx̱ gak chejḻé'gake' chie' Ḻe' cha' batkle béngekle' kan nak chie'? ¿Nakx̱ gak yéngekle' chie' cha' bi zoa no benne' wzenle' ḻégake' x̱tiže'e? 15¿Nakx̱kze gak wzéngekle' x̱tiže'e cha' bi seḻa' no benne' ḻégake'? Kan nak da' ni nyejw ḻe'e yiche da' ẕnnan: “Ba nez ẕen gaken chegak benne' ka' žingak benne' ka' gan nníta'gake', benne' ka' ẕcháḻjgake' da' ẕka'n ži yichj ḻáẕdo'žo.” Ki ẕnna diža' chawe' che Benne' Criston'.

16Na'a, kege yógo'tegake' wẕí' ḻo ná'gake' diža' chawen'. Kan nak da' ni, Isaías wnné': “X̱an, ¿noẕkze benne' bejḻi'e da' bchaḻjton'?” 17Ki naken, benne' ka' yéngekle' chejḻé'gake' chie' Ḻe', na' dan' žaḻa' yéngeklen' naken x̱tiža' Benne' Criston'.

18Na'a ẕnnia': “¿Bi béngeklen'?” Da' li béngeklen', kan nyejw ḻe'e yiche la'y da' ẕnnan:

Benle chí'igake' dot yežlyó nga.

Yógo'te latje bžingak x̱tíža'gake'.

19Ḻezka' ẕnnaba': “¿Bi gókbe'egekle benne' Israel ka' da' ni?” Da' li gókbe'egeklen'. Gan wzó ḻaw, bchaḻj Moisés ḻo wláz Dios, na' wnné':

Gonkza' ga gé'elele ḻe'e,

dan' ži'ila' benách ka' bi zej nbábḻene' ḻe'e.

Ni'a chegak benách ka' bi žejní'igekle' gona' ga ža'ale.

20Wdé na' Isaías na' gókḻi'e benne' wechóg ḻaže', na' bchaḻje' ḻo wláz Dios, na' wnné':

Benne' ka', benne' bi bdíljgake' neda', bžéḻgekle' neda'.

Bḻoe'e ḻawa' ḻawgak benne' ka' bi be wnnábgekle' neda'.

21Na'a, kan nak chegak benne' Israel ka', bchaḻj Isaías na' ḻo wláz Dios, na' wnné': “Tža tža bḻi na'a, na' bḻiža' benách ka' bi žóngake' kan ẕnna x̱tiža'a, na' ẕzóagake' neda' cheḻa'ale.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index