Search form

ROMANOS 3

1Cha' ki naken, ¿biẕ da' chawe' žaken che to benne' dan' nake' benne' judío? ¿Biẕ da' chawe' žaken che benne' byo, benne' judío, dan' nžog da' nak bian' ḻo x̱peḻe'e? 2Da' cháwe'ḻe'e naken chie', na' da' zan kan zej naken. Da' naken blo, Dios bdie' diža' la'y chie' ḻo na'gak benne' judío ka'. 3Baḻe' bi žejḻé'gake' che Dios. ¿Žeklo' bi gon Dios kan ẕnna x̱tiže'e dan' bi žejḻé'gake' chie' Ḻe'? 4Bi gaken ki. Žaḻa' gákbe'elžo žónteze Dios kan ẕnna x̱tiže'e, ḻa'kze žon ḻáže'gak yógo'te benách ka'. Kan nak chie' nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan:

Gak bia' nako' chawe' dan' žono' kan ẕnno',

na' yežojo' chawe' cha' no benne' wchi'a ḻaže'e Le'.

5Kate' žonžo da' kegle, Dios ẕnne' bi nak chawe' da' žonžo. Da' ni nak bian' Dios nake' chawe'. Zej nnita' benne' ka' ẕnnágake': “Da' kegle da' žonžo nak bian' Dios nake' chawe', na' che ḻen bi žaḻa' wsaka' zi'e žo'o.” 6Bi naken ki. Chela' ga'n ẕen Dios ni'a che da' kegle da' žonžo, ¿nakx̱kze gak wchi'a ḻaže'e benách ka' nníta'gake' yežlyó nga? 7Kate' no benne' žon ḻaže'e, Dios ẕnne' bi ẕchaḻj bennen' da' naken dot da' li kan žone' Ḻe'. Da' ni nak bian' nak dot da' li da' ẕnnakze Dios. Zej nnita' benne' ka' ẕnnágake' da' žon ḻáže'gake' ḻégake' žonen ga ga'n ẕen Dios, na' bi žaḻa' choge' chégake', bi nne' zej nbage'e doḻa'. Ki ẕnnágake'. 8¿Nnažo: “Gonžo da' kegle nich gak da' nak chawe'?” Benne' ka' ẕnne zí'gake' chežo ẕnnágake' žsedlžo da' ki, na' naken chawe' chog Dios chégake' gátgake'.

Yógo'težo nbága'žo doḻa'

9¿Biẕkze nnažo na'a? Kan nak cheto' neto', benne' judío ka', ¿nákžeto' chawe' ka yezika' benách ka'? Bi nakto', dan' ba bḻoe'elto' nga, zej nbaga' benách judío ka' doḻa', na' ḻezka' zej nbaga' benách zi'to' ka' doḻa'. Yógo'težo nbága'žo doḻa'. 10Nyejw ḻe'e yiche la'y da' ẕnnan:

Bi zoa nitó benne' nake' chawe', nitóe'.

11Nitó benne' žejni'ile'.

Nitó benne' žilje' Dios.

12Yógo'tegake' ẕdágake' ga yoble; yógo'tie' zej nnitle'.

Nitó benne' žone' da' nak chawe', nitóe'.

13Lbá'gake' zej naken ka yežw ba ka' da' zej nyaljwn.

Ḻen da' ẕnnágake' žon ḻáže'gekle' ljéžgake' ka'.

Diža' da' žežojen žoá'agake' naken ka da' yožen laye' bele snia ka'.

14Ḻen da' ẕnnágake', ẕnne zí'gake' chegak benne' ka'.

15Nníta'gake' ẕbézgake' nich gótgake' benách ka'.

16Ẕbía yí'tezgake', na' žsaka' zí'tezgake' ljéžgake' ka'.

17Bi gak gá'nḻengake' ljéžgake' ka' cháwe'do'.

18Bi ẕžébegake' Dios.

19Nnezlžo bchaḻj Dios yógo'te da' ki, da' ži'e benne' ka' nzi' ḻo ná'gake' x̱tiže'e. Che ḻen bi gak nitó benne' nne' bi nbage'e doḻa', na' yógo'te benách, benne' ka' nníta'gake' dot yežlyó nga, Dios wchi'a ḻaže'e ḻégake'. 20Že' ḻáže'gak benne' judío ka' góngake' da' ẕnna x̱tiža' Dios nich yeyákgake' chawe', san bi gak nitó benne' yeyake' chawe' ki, dan' bzoa Dios da' wnnakze' nich gákbe'elžo nbága'žo doḻa', dan' bi žonžo dot da' wnnakze' Ḻe'.

Yelažo dan' žejḻe'žo che Jesús, Benne' Cristo

21Na'a, ba bḻa' ḻaw kan gak yeyakžo chawe' ḻaw Dios. Bi gak yeyakžo chawe' ḻawe' Ḻe' cha' žónzežo kan ẕnna x̱tiže'e, ḻa'kze nyejw ḻe'e yiche la'y da' wnnagak benne' ka' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios, dan' ẕḻoe'elen kan gak yeyakžo chawe' ḻawe' Ḻe'. 22Dios žonkze' ga žeyakžo chawe' ḻawe' Ḻe' dan' žejḻe'žo che Jesús, Benne' Criston', na' gone' ga yeyakgak chawe' yógo'te benne' ka' chejḻé'gake' chie' Ḻe'. Tḻebe zej nak yógo'te benách, 23dan' yógo'tie' béngake' doḻa', na' bi zej nake' chawe' kan nak Dios dot chawe'. 24Dios, ḻo yeḻa' ži'i ḻaže' chie', žonze' ga žeyakžo chawe' ḻawe' Ḻe', na' beyone' žo'o chawe' dan' Jesús, Benne' Criston', beya'we' žo'o. 25Ki goken dan' Dios bdie' Jesús, Benne' Criston', ḻo yeḻa' got ḻo wlazžo žo'o. Ḻe' bḻalje' x̱chene', da' žeká'n doḻa', dan' žaken chežo cha' žejḻe'žo chie' Ḻe'. Ki ben Dios nich gak bia' Ḻe' nake' chawe', ḻa'kze ḻo yeḻa' ẕbez ẕen ḻaže' chie' bzoe' cheḻa'ale doḻa' ka' da' benžo ža ni'te. 26Ki ben Dios, na' bḻoe'el kwine' chawe' ža ni zoažo na'a, na' ẕga'ne' chawe' ḻa'kze žeké'e doḻa' da' zej nbaga' benách ka', na' žone' ga žeyákgake' chawe' cha' žejḻé'gake' che Jesús, Benne' Criston'.

27¿Wak wká'n ẕen kwinžo dan' nakžo chawe' ḻaw Dios? Bi gakžo. ¿Biẕ chen'? Naken dan' belažo, kege dan' žonžo kan ẕnna x̱tiža' Dios, san dan' žejḻé'zežo che Jesús, Benne' Criston'. 28Na'a, nnezlžo žeyák chawe' to benne' ḻaw Dios dan' žejḻi'e che Jesús, Benne' Criston', na' kege dan' žone' kan ẕnna x̱tiža' Dios.

29¿Nak Dios Dios chégakze benne' judío ka'? ¿Bi nake' ḻezka' Dios chegak benách zi'to' ka'? O', ḻezka' nake' Dios chegak benách zi'to' ka', 30dan' zoa toze Benne' nake' Dios. Dios na' žone' ga žeyakgak chawe' benne' judío ka' ḻawe' Ḻe', benne' byo ka' nžog ḻo beḻa' chégake' dan' nak bian' nzi' ḻo ná'gake' x̱tiže'e. Ki žone' Ḻe' dan' žejḻé'gake' che Jesús, Benne' Criston', na' ḻezka' gone' ga yeyakgak chawe' benne' zi'to' ka' ḻawe' Ḻe', benne' byo ka' bi nžog ḻo beḻa' chégake' dan' nak bian'. 31Na'a, cha' belažo dan' žejḻe'žo che Jesús, Benne' Criston', ¿wak nnažo biž zaka' da' bchi'le Dios žo'o? Bi gakžo, san yeḻa' žejḻé' chežo ẕḻoe'elen nak choch x̱tiže'e na'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index