Search form

ROMANOS 7

Da' žsaka' ḻebe yeḻa' ẕchag na'

1Ẕí'na'do' ka', nólele ḻe'e nzi' ḻo na'le da' bchi'le Dios benách judío ka'. Nnézkzelele yo'o ḻo na' x̱tiže'e na' no benne' kate' ne zoe' nbane'. 2Ḻezka' to no'le nžag ná'ḻene' to benne' byo yoe'e ḻo na' benne' byo chien' kate' ne zoa nban benne' byo chien', dan' ki ẕnna da' bsedle Dios kan nak che yeḻa' ẕchag na', san cha' ba got benne' byo chien', na' nžoj no'len' ḻo na' x̱tiža' Dios dan' bchagen ḻégake'. 3Ki naken, kate' ne zoa nban benne' byo chien', cha' no'len' wchág ná'ḻene' no benne' byo yoble, gone' doḻa' da' wká'n ditjen yeḻa' ẕchag na', san cha' ba got benne' byo chien', na' nžoj no'len' ḻo na' x̱tiža' Dios na', na' na'a, cha' wchág ná'ḻene' to benne' byo yoble, bi gone' doḻa' da' ẕka'n ditjen yeḻa' ẕchag na'.

4Ḻezka' žaken chele, ẕí'na'do' ka'. Dan' nžagle Benne' Criston', naken ka ba nátkzele ḻe'e, na' biž yo'ole ḻo na' da' bchi'le Moisés žo'o, nich gak gakle che Benne' yoblen'. Na'a nakle che Benne' Criston', Bennen' bebane' ḻo yeḻa' got. Ki naken nich gak gonžo da' žaz ḻaže' Dios. 5Katen' wyo'ožo ḻo na' yeḻa' benachze chežo, da' ẕnna x̱tiža' Dios benen ga gok bia'gak da' ka' wzé ḻáže'žo da' bi zej naken chawe', da' ka' béngaken žin ḻo beḻa' žen chežo nich góngaken ga gatžo. 6Na'a ba belažo ḻo na' da' bchi'le Moisés žo'o dan' nátkzežo kan nak da' ẕnna x̱tiže'e, dan' bchi'len žo'o zga'ale. Ki naken nich gak gonžo x̱chin Dios ḻo yeḻa' nban kobe da' žonn Dios Be' La'y chežo, na' kege gonžon ḻo da' ba wdé chen, dan' naken dan' bchi'le Moisés žo'o.

Zoaḻen neda' da' naken doḻa'

7¿Biẕkze nnažo na'a? ¿Žon da' wnnakze Dios ga žona' doḻa'? Bi žonen ki, san chela' bi bzejní'il neda' da' ẕnna x̱tiže'e, bi wnnezla' nak doḻa' da' žona'. Chela' bi zoa ḻo da' wnnakze' Ḻe' da' ẕnnan: “Bi se ḻažo'o da' de che lježo'” bi nnezla' nak doḻa' yeḻa' ẕze ḻaže' da' de che lježa'. 8Kate' benla' x̱tiže'e, na' gókbe'ela' da' nak doḻa' žonen žin ḻo beḻa' žen chia', na' benen ga gókbe'ela' ẕze ḻaža'a yógo'te da' kegle. Gan bi na' ḻa' x̱tiže'e, bi nak bia' da' naken doḻa'. 9Ža ni'te, kate' bi na' yenla' x̱tiža' Dios, gokla' zoa' nbana', san kate' benla' x̱tiže'e, gókbe'ela' nbaga'a doḻa', na' goka' ka to benne' gat ḻaw Dios. 10Dios bdix̱jwe' da' ẕnna x̱tiže'e nich gonen ga gata' yeḻa' nban chežo, san benen ga gókbe'ela' ba natkza'. 11Gok bia' nchíx̱ela' kan nak doḻa', dan' ben x̱tiže'e ga gókbe'ela' nbaga'a doḻa', na' žaḻa' gata'.

12Che ḻen, la'y nak x̱tiža' Dios, na' la'y, na' chawe', na' x̱tan nak da' bchi'le' žo'o. 13¿Ben da' naken chawe' ga goka' ka to benne' gat? Bi naken ki, san da' nak doḻa' gok bian' ni'a che da' naken chawe', na' benen ga gókbe'ela' ba natkza' nich gak bia' nak doḻa' da' žona'. Ki goken nich gak bia' ni'a che x̱tiža' Dios yógo'te da' zej naken doḻa' zej nakḻe'en da' ẕinnj.

14Nnezlžo Dios Be' La'y benne' chežo x̱tiža' Dios, san neda' naka' benachze, na' yoa'a ḻo na' doḻa' ka to benne' ndo'w chen. 15Na'a, bi žejni'ila' da' žona'. Žénela' gona' kan ẕnna x̱tiža' Dios, san bi žona' dan' žénela' gona'. Da' žona' naken doḻa' da' bi ẕḻe'ela' chawe'. 16Žona' doḻa' ḻa'kze bi žénela' gona' doḻan'. Ki naken dan' x̱tiža' Dios žsedlen neda' bi naken chawe' da' žona'. Che ḻen nak bia' nak chawe' da' ẕnna x̱tiže'e. 17Ki naken, kege nedza' žona' doḻan', san doḻa' da' zoaḻen neda' žonen ga žona' doḻan'. 18Nnezla' da' nak chawe' bi zóaḻenen neda', o žaḻa' nnia', dan' naken chawe' bi zóaḻenen da' nak yeḻa' benachze chia'. Žénela' gona' dan' naken chawe', san ḻa' nedza' bi gak gonan'. 19Bi žona' da' naken chawe' da' žénela' gona', san žónteza' da' kegle da' bi žénela' gona'. 20Che ḻen, cha' žona' doḻa' da' bi žénela' gona', kege nedkza' žonan', san doḻa' da' zóaḻenen neda' žonen ga žona' doḻan'.

21Ki nak da' žaken chežo yógo'težo. Kate' žénelžo gonžo da' naken chawe', zoaḻen žo'o da' žonen ga žonžo da' kegle. 22Ḻo yichj ḻáẕda'wa' žaz ḻaža'a x̱tiža' Dios, 23san žákbe'ela' zoa da' ẕnna bia' neda' da' zoaḻen beḻa' žen chia', na' to da' ẕži'i che x̱tiža' Dios yo'on ḻo yichj ḻáẕda'wa'. Dan' zóaḻenen beḻa' žen chia' žonen ga žona' doḻa'.

24¡Da' nyáche'ḻe'e naken chia' neda'! ¿Noẕkze benne' gak yeslé' neda' ḻo yeḻa' benachze chia' da' žonen ga žona' doḻa'? 25¡Žox̱ken Dios, ba belažo na'a ni'a che da' ben X̱anžo Jesús, Benne' Criston'! Che ḻen, kan nak da' yo'on ḻo yichj ḻáẕda'wa' žona' kan ẕnna x̱tiža' Dios, ḻa'kze yeḻa' benachze chia' žonen ga žénela' gona' doḻa'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index