Search form

TITO 3

Da' žaḻa' gongak benách ka' žejḻé'gake' che Jesús

1Bsa' ḻáže'gak lježžo ka' nich góngake' kan ẕnnagak benne' ka' nzi' ḻo ná'gake' yeḻa' wnná bia', na' benne' yolawe' ka', nich góngake' kan ẕnna x̱tíža'gake'. Žaḻa' sóatezgake' góngake' da' naken chawe'. 2Bi žaḻa' nnégake' chegak ljéžgake' ka', na' bi žaḻa' tiḻ díža'gake' len ḻégake', san žaḻa' gákgake' gax̱jw ḻaže', na' dot ḻi ḻaže' ḻawgak yógo'te benách ka'.

3Ḻezka' žo'o, zga'ale gokžo benne' bi žejni'ile ka', na' bži'ižo che Dios. Wdažo wnitlžo, na' gokžo ka benne' ndo'w ka', dan' benžo da' bdan ḻáže'žo, da' bi naken chawe', na' yezika' da' wyáz ḻáže'žo. Ḻezka' benžo žo'o da' kegle, na' bge'elžo lježžo ka'. Bi bḻé'egekle benách ka' žo'o chawe', na' žo'o bi bḻe'elžo lježžo ka' chawe' tožo yetožo. 4Naž bḻa' ḻaw Dios, Bennen' žeslé' žo'o, na' nak bia' nake' dot chawe', na' nži'ile' yógo'te benách ka'. 5Beslé' žo'o, kege dan' zoa bi da' naken chawe' da' benžo žo'o, san dan' beyache' ḻáže'le' žo'o. Beyone' žo'o chawe', na' bene' ga nakžo benne' kobe ka'. Napžo yeḻa' nban kobe dan' zoaḻen Dios Be' La'y žo'o. 6Dios bseḻe'e Dios Be' La'y chežo dan' nakžo che Jesús, Benne' Criston', Bennen' žeslé' žo'o. 7Be' ḻaže'e chežo, na' beyone' žo'o chawe' nich gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chežo, dan' žx̱en ḻáže'žo gonne' chežo.

8Da' ni da' ẕzoja' chio' le' naken dot da' li. Žénela' wsedlo' benne' ka' žejḻé'gake' che Dios, da' ki, nich we' ḻáže'gake' góntezgake' da' naken chawe'. Da' ni naken chawe', na' záka'ḻe'en nich si' ḻo na'gak yógo'te benách. 9Na'a, bi go'o no benne' latje wchaḻje' da' bi zakan', o we' ḻaže'e kan zej nak lagak da' zan kwe' x̱a x̱to'gak benách ka', o wchaḻje' diža' biẕjw ka', o tiḻ diže'e kan nak che da' bchi'le Moisés. Da' ki bi zej zakan', na' bi gákḻengaken nitó benne'.

10Cha' zoa no benne' ga na', benne' žone' chope ḻa'a benách ka' che Benne' Criston', te wsó'o ḻaže'e to yetó chi'i, cha' bi yenle' chio', na' žaḻa' yebejle-ne' gan ẕdoble. 11Nnézkzelo' to benne' žone' ki ba beyake' benne' bi nake' chawe', na' žone' doḻa'. Ba nbage'e ẕia ni'a che dan' žone'.

Da' bzoj Pablo da' žaḻa' gon Tito

12Kate' seḻa'a Artemas o Tíkiko gan zo', ben byen yido' ga zoa' ni ḻo yež Nikópolis, dan' ba besyožan' ga'na' nga byo' zag ka'. 13Senas, bennen' ẕdie' diža' da' ẕnna benne' yolawe', na' Apolo, žíngake' gan zoale ḻe'e. Begó'o ḻégake' nez ḻen yeḻa' žakḻen, nich bi be yážjegekle'. 14Bsedle lježžo ka' góntezgake' da' naken chawe', nich gata' bi da' wnéẕjwgake' chegak benne' ka' zoa bi da' žiážjegekle', nich gak bia' ki zej nake' che Benne' Criston'.

Pablo ḻen lježe' ka' ẕzélgake' diža' benách ka'

15Yógo'te benne' ka' nníta'ḻengake' neda' žápegake' le' “Padiox̱.” Wdape “Padiox̱” benne' ka' nníta'gake' ga na', benne' ka' zej nži'ile' žo'o dan' žejḻé'gake' che Dios. Ẕnnabla' Dios gon chawe'e yógo'tele ḻe'e. Ka'kze gaken.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index