Search form

UJohane 6

Izinkulungwane eziyisihlanu ziphiwa ukudla

(Mat 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Kamuva uJesu wawelela ngaphesheya kwechibi laseGalile okubuye kuthiwe ngelaseThibheriya. 2Izindimbane zabantu zamlandela, ngoba zibona izimangaliso zakhe zokuphilisa iziguli. 3UJesu wenyukela entabeni nabafundi bakhe, bafike bahlala phansi. 4Kwase kusondele iPhasika umkhosi wamaJuda. 5UJesu wenyusa amehlo, wakhangwa uquqaba olukhulu lusondela kuye. 6Wayesethi kuFiliphu: “Singazithengaphi izinkwa ezanele ukuba kudle lababantu na?” (Wakusho lokhu emvivinya; empeleni wayekwazi yena ayezokwenza.) 7UFiliphu waphendula wathi: “Izinkwa ezingabiza imali engaphezu kwamakhulu amabili ezinhlamvu zesiliva zingeke zenele ukuba yilowo nalowo athole ngisho nengcosana nje.” 8Omunye umfundi, uAndreya umfowabo kaSimoni Phetro, wathi kuJesu: 9“Nangu umfana onezinkwa zebhali eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, kepha bekuyini lokhu kubantu abangaka na?” 10UJesu wathi kubafundi: “Hlalisani abantu!” (Kwakukhona utshani obuningi kuleyondawo.) Base behlala abantu. Amadoda ayelapho ayebalelwa ezinkulungwaneni eziyisihlanu. 11UJesu wathatha izinkwa, wabonga kuNkulunkulu, wayesebabela ababehlezi lapho. Wenze njalo nangezinhlanzi; abantu badla beneliswa. 12Kwathi bangesutha, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Buthani imvuthuluka, kungachitheki lutho!” 13Base beyibutha yonke, kwagcwala amaqoma ayishumi nambili emvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali ezazidliwe ngabantu.

14Abantu babona lesisimangaliso sikaJesu bathi: “Ngempela, lo nguyena Mphrofethi obhekiweyo ukuthi uyeza emhlabeni!” 15Kwamkhanyela uJesu ukuthi sebehlose ukumphoqa bambeke inkosi, wayesethi nyelele elibhekise entabeni ukuba abe yedwa.

UJesu uhamba phezu kwamanzi

(Mat 14:22-27; Mark 6:45-52)

16Kuthe sekuhwalala, abafundi bakhe behlela echibini, 17bafike bangena esikebheni, baphindela emuva bawela ichibi bebheke eKhaphenawume. Kwahlwa uJesu engakafiki kubo. 18Kwavunguza umoya onamandla uzamazamisa amaza. 19Kuthe abafundi sebegwedle isikebhe ibanga elingaba ngamakhilomitha ayisihlanu noma ayisithupha, babona uJesu ehamba phezu kwamanzi eya ngokusondela esikebheni, base befikelwa ukwesaba. 20Wathi kubo: “Yimi bo, yimani isibindi ningesabi!” 21Babefuna ukumngenisa esikebheni, base befinyelela ngokushesha lapho babeqonde khona.

Izihlwele zifuna uJesu

22Ngakusasa izihlwele zabantu ezazisasele ngaphesheya kwechibi zabona ukuthi besisinye isikebhe nokuthi uJesu akahambanga ngaso kanye nabafundi bakhe kodwa babehambe bodwa. 23Ezinye izikebhe ezazivela eThibheriya zafika ogwini eduze kwendawo lapho abantu babedle khona isinkwa emuva kokuba iNkosi isibongile. 24Kwathi ukuba abantu babone ukuthi uJesu akekho lapho ngisho nabafundi bakhe, bangena ezikebheni baya eKhapenawume befuna uJesu.

UJesu uyisinkwa sokuphila

25Abantu bamthola ngaphesheya kwechibi bathi kuye: “Rabi, ufike nini lapha?” 26UJesu wabaphendula wathi: “Eqinisweni lempela, beningangifuni ngoba niziqonda izimangaliso zami ukuthi zithini, kodwa beningifunela izinkwa lezi enazidla nesutha. 27Musani ukusebenzela ukudla okuphelayo! Sebenzelani ukudla okungapheliyo okuninika ukuphila okuphakade. Kungukudla eniyokwabelwa yiNdodana yesintu, ngoba uNkulunkulu uYise uyishaye uphawu oluyigunyazayo.” 28Base bembuza bethi: “Yini esinagayenza ukuba sifeze imisebenzi efunwa nguNkulunkulu na?” 29UJesu waphendula wathi: “Umsebenzi kaNkulunkulu ukuba nikholwe kulowo amthumileyo.” 30Bambuza bathi: “Simangaliso sini ozosenza sisibone sikholwe kuwe? Uzokwenzani na? 31Okhokho badla imana ehlane njengoba umbhalo ongcwele uthi:

“ ‘UNkulunkulu wabapha

isinkwa esivela ezulwini

badla.’ ”

32UJesu wathi: “Ngoqobo lonke, isinkwa uMose anipha sona sasingesona esivela ezulwini, kodwa nguBaba onipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. 33Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu siyilowo owehla ezulwini ukuba abele abasemhlabeni ukuphila.” 34Bathi kuye: “Nkosi, siphe njalo lesisinkwa!” 35UJesu wathi kubo: “Mina ngiyisinkwa sokuphila. Lowo oza kimi kasoze alamba, nalowo okholwa kimi kasoze oma.

36“Kodwa kunjengoba ngishilo kini ukuthi ningibonile, nokho anikholwa. 37Bonke labo uBaba angipha bona bayoza kimi, nalowo oza kimi angisoze ngamlahla. 38Ngoba angehlanga ezulwini ukuba ngenze eyami intando, ngehla ukuba ngenze intando kaBaba ongithumileyo. 39Kuyintando yalowo ongithumileyo ukuba ngingalahlekelwa ngisho nangoyedwa walabo anginike bona, kodwa ngibavuse bonke ekufeni ngomhla wokuphela. 40Ngoba lokhu kuyintando kaBaba ukuba yilowo nalowo obona iNdodana nokholwa kuyo abe nokuphila okuphakade. Ngiyomvusa ngomhla wokuphela.”

41AmaJuda akhonona ngoba uJesu ethe: “Ngiyisinkwa esehle ezulwini.” 42Athi: “Lomuntu kasiye yini uJesu, indodana kaJosefa na? Siyamazi uyise nonina. Pho angasho kanjani ukuthi wehle ezulwini na?” 43UJesu waphendula wathi: “Ningakhononi phakathi kwenu! 44Umuntu angeza kimi kuphela uma uBaba ongithumileyo emholela kimi. Ngiyomvusa ekufeni ngomhla wokuphela. 45Abaphrofethi basendulo baloba bathi: ‘Bonke bayoba ngabafundiswe nguNkulunkulu.’ Yilowo nalowo oseke wamuzwa uBaba wafunda kuye uyaye eze kimi. 46Akungoba kukhona oseke wabona uBaba, ngaphandle kwalona ovela kuNkulunkulu; nguyena obone uBaba.

47“Ngiqinisile uma ngithi kini, okholwayo unakho ukuphila okuphakade. 48Mina ngiyisinkwa sokuphila. 49Okhokho benu badla imana ehlane kodwa badlula bafa. 50Kepha lesisinkwa esehla ezulwini siyiloluhlobo okuthi umuntu angaludla angabe esafa. 51Mina ngiyisinkwa esiphilisayo esehle ezulwini. Umuntu odla lesisinkwa uyophila ungunaphakade. Lesisinkwa engiyophana ngaso singumzimba wami, ngisinika umhlaba ukuba uphile.”

52AmaJuda aphikisana abuzana odwa athi: “Lomuntu angasinika kanjani umzimba wakhe ukuba siwudle na?” 53UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngiyanitshela ngithi, uma ningawudli umzimba weNdodana yesintu niphuze igazi layo, akukho kuphila kini. 54Umuntu odla umzimba wami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, ngiyomvusa ekufeni ngomhla wokuphela. 55Ngoba umzimba wami ungukudla isibili, negazi lami liyisiphuzo isibili. 56Odla umzimba wami aphuze igazi lami uhlala ekimi nami ngihlala ngikuye. 57UBaba ophilayo ungithumile, ngiphila ngaye. Kanjalo futhi lowo odla mina uyophila ngami. 58Sinjalo-ke lesisinkwa esehle ezulwini. Asinjengesinkwa esadliwa ngokhokho benu badlula bafa. Odla lesisinkwa uyophila ungunaphakade.” 59UJesu wakusho lokhu efundisa esinagogeni eKhaphenawume.

Amazwi okuphila okuphakade

60Abaningi babalandeli bakaJesu kwathi bangakuzwa lokhu base bethi: “Lemfundiso ilukhuni. Ngubani ongayimela na?” 61UJesu wezwa igazi limtshela ukuthi bayakhonona ngalokhu, ngakhoke wathi kubo: “Lokhu kuyanicasula na? 62Ningathini uma ningase nibone iNdodana yesintu yenyukela lapho yayikhona na? 63Ukuphila kuvela ngoMoya kaNkulunkulu, amandla omuntu awasizi ngalutho. Amazwi engiwakhulume kini anguMoya kaNkulunkulu, angukuphila. 64Nokho abanye benu kabakholwa.” UJesu wayaze kusukela ekuqaleni ukuthi ngobani abangakholwayo nokuthi ngubani ozothengisa ngaye ezitheni. 65Wayesethi: “Yingakhoke ngithe kini akekho ongeza kimi uma engakuphiwe nguBaba.”

66Abaningi babalandeli bakhe kwathi bangakuzwa lokho bahlehla, ababe besahamba naye. 67UJesu wayesebuza abayishumi nambili wathi: “Nani senifuna ukungishiya na?” 68USimoni Phetro wamphendula wathi: “Nkosi, sikushiye siye kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. 69Siyakholwa, siyazi ukuthi nguwe oyiNgcwele kaNkulunkulu.” 70UJesu waphendula wathi: “Anginikhethanga yini nina eniyishumi nambili na? Kepha omunye wenu ungusathane?” 71Wayegudlise kuJudasi umntakaSimoni Iskariyothe, omunye wabayishumi nambili, owayezogcina esechilizele uJesu ezitheni.

Zulu 1986 Translation (NT & Psalms)

© 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved. More Info | Version Index