Search form

UMatewu 1

Uhla lokhokho bakaJesu Kristu

(Luk 3:23-38)

1Nantu uhla lokhokho bakaJesu onguMesiya, wozalo lukaDavide inkosi, owayengowozalo luka-Abhrahama.

2UAbhrahama wazala uIsaka; uIsaka wazala uJakobe; uJakobe wazala uJuda nabafowabo. 3UJuda wazala oPherezi noZera kuThama; uPherezi wazala uHezroni; uHezroni wazala uRamu; 4uRamu wazala uAminandaba; uAminandaba wazala uNahashoni; uNahashoni wazala uSalimoni; 5uSalimoni wazala uBhowazi kuRahabhu; uBhowazi wazala uObhedi kuRuthi; uObhedi wazala uJese; 6uJese wazala inkosi uDavide.

UDavide wazala uSolomoni kowesifazane owayekade engumkaUriya; 7uSolomoni wazala uRehobhowamu; uRehobhowamu wazala uAbhiya; uAbhiya wazala uAsa; 8uAsa wazala uJosefathi; uJosefathi wazala uJoramu; uJoramu wazala u-Uziya; 9u-Uziya wazala uJothamu; uJothamu wazala uAhazi; uAhazi wazala uHezekiya; 10uHezekiya wazala uManase; uManase wazala uAmoni; uAmoni wazala uJosiya; 11uJosiya wazala uJekhoniya nabafowabo ngenkathi abakwaIsrayeli bethunjwa besiwa eBhabhiloni.

12Kwathi sebethunjelwe eBhabhiloni, uJekhoniya wazala uSalathiyeli; uSalathiyeli wazala uZerubhabheli; 13uZerubhabheli wazala uAbhiyudi; uAbhiyudi wazala uEliyakhimu; uEliyakhimu wazala uAzori; 14uAzori wazala uZadoki; uZadoki wazala uAkhimu; uAkhimu wazala uEliyudi; 15uEliyudi wazala uEleyaza; uEleyaza wazala uMathani; uMathani wazala uJakobe. 16UJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya ongunina kaJesu okuthiwa nguMesiya.

17Ngakhoke umumo wezizukulwane zonke kusukela kuAbhrahama kuze kufike kuDavide zaziyishumi nane; nalezo ezisukela kuDavide kuze kube yisikhathi sokuthunjwa kwesizwe sithuthelwa eBhabhiloni zaziyishumi nane, nalezo ezisukela kulesosikhathi kuze kufike kuMesiya zaziyishumi nane.

Ukuzalwa kukaJesu Kristu

(Luk 2:1-7)

18Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwema kanje: Unina uMariya wayeyingoduso kaJosefa bezoshada. Kepha bengakashadi kwatholakala ukuthi uMariya usekhulelwe ngoMoya oyiNgcwele kaNkulunkulu. 19UJosefa owayezoba ngumyeni wakhe wayengumuntu oqotho; akathandanga ukumthela ngehlazo uMariya. Wayesebona ukuthi kungakuhle ukuba amale ngasese angakuvezi. 20Kuthe esetshisa lemicabango wabona ingilosi yeNkosi ifika kuye ngephupho elele ithi: “Josefa, wena kaDavide! Ungesabi ukumthatha uMariya abe ngumkakho! Lomntwana amthweleyo umkhulelwe ngesu loMoya oyiNgcwele. 21UMariya uyozala indodana uyiqambe igama uthi nguJesu, ngoba iyosindisa abantu bayo ezonweni zabo.”

22Konke lokhu kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo nguSimakade endulo ngomlomo womphrofethi kwathiwa: 23“Intombi esagcwele iyokhulelwa izale indodana bayethe igama bayibize ngelokuthi nguImanuweli” (okusho ukuthi: “UNkulunkulu unathi”).

24UJosefa wavuka wakwenza lokho ayekuthunywe yingilosi yeNkosi. Wathatha uMariya waba ngumkakhe, 25kepha akaze aya kuye engakabelethi. UMariya wazala indodana, uJosefa wayiqamba wathi nguJesu.

Zulu 1986 Translation (NT & Psalms)

© 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved. More Info | Version Index